Forside - Home

Firmaet - The Company

Specialer - Services

Kontakt - Contact

Hove Rail Consult

 

Specialer 

 

Sikkerhedsplanlægning:

Opstilling af komplet sikkerhedskoncept for design, etablering, drift og godkendelse.

 

Sikkerhedsledelse:

Udførelse af den overordnede sikkerhedsledelse i overensstemmelse med sikkerhedsplanen, herunder opnåelse af myndighedsgodkendelse.

 

Risikoanalyse:

Opstilling af risikoacceptkriterier, udførelse af hasard-identifikation, vurdering og imødegåelse af hasarder. Bestemmelse af acceptabelt hasardniveau (tolerable hazard rates, THR) og sikkerhedsniveauer (safety integrity levels, SIL).

 

Sikkerhedsgodkendelse:

Udarbejdelse af sikkerhedsplan og Safety Cases for opnåelse af ibrugtagningstilladelser, udstedt af sikkerhedsmyndigheden.

 

Assessment:

Uafhængig (3. Parts) sikkerhedsmæssig vurdering, (i daglig tale assessment). Udarbejdelse af assessment rapport til brug for sikkerhedsgodkendelse/ibrugtagningstilladelse for delsystemer.

 

Operational Rules:

Udvikling af regler for sikker fremføring i forbindelse med kommende togkontrolanlæg samt til brug i den komplekse overgangsfase. Udgangspunkt for detailplanlægning af togkontrol og signalsystemer, samt for fremtidig trafikledelse.

 

ATC/ETCS:

Planlægning af nationale og internationale systemer for togkontrol, ETCS Level 1 og 2, samt en kompleks overgangsperiode.

 

Interoperabilitet:

Planlægning af tekniske systemer, driftsprocedurer, træning, godkendelse m.v. før åbning af en binational forbindelse.

 

Projektledelse:

Ledelse af planlægning, bemanding, budgettering og regnskab, design osv. For de ovenfor nævnte projekttyper.

 

 

 

Railway Safety Services

 

Safety Planning:

Developing overall safety procedures for design, construction, operation and approval.

 

Safety Management:

Managing the overall safety procedures in accordance with the Safety Plan, including Authorities' Approval.

 

Risk Analysis:

Setting up Risk Acceptance Criteria, carrying out hazard identification, - evaluation and mitigation. Preparing tolerable hazard rates (THR) and safety integrity levels (SIL).

 

Safety Approval:

Preparation of Safety Plan and Safety Cases to obtain an Authorization for taking into operation issued by the Safety Authority.

 

Safety Assessment:

Independent Safety Assessor. Preparation of an Assessment Report to be used by the Safety Authority for approval of subsystems.

 

Operational Rules:

Developing operational rules to be used for the lay-out of train control and signaling systems, by traffic management and by the train drivers.

 

Automatic Train Control/ETCS:

Basic and detailed design of national and international systems for train control. Including trackside and mobile systems.

 

Interoperability:

Planning of technical systems, operational procedures and training of staff to enable opening of international railway lines.

 

Project Management:

Managing the planning, scheduling, staffing, budget and cash flow, design etc for the above project types.

 

 

Konrad Hove

Hove Rail Consult - Bakkegårdsvej 1 - 3660 Stenløse - Tlf.: 40 98 42 12 - info@hoverailconsult.com
 - t